GDPR

Ochrana osobních údajů

Informace pro klienta o zpracování osobních údajů PROCESPARTNER a.s.

Správce osobních údajů: PROCESPARTNER a.s.

se sídlem: Jana Masaryka 252/6, Praha 2, 120 00

IČ: 262 01 488

e-mail: info@procespartner.cz

tel.: + 420 602 430 360

Právní základ pro zpracování osobních údajů

  • Dohoda o zahájení spolupráce k přípravě financování soudního sporu, Smlouva o financování
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen “klient”), která vyplývá z výše zmíněných smluv.

Účel zpracování

Financování soudního řízení podle smluv uzavřených s klientem

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněných smlouv a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – PROCESPARTNER a.s. získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce – PROCESPARTNER a.s. bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje vyjádřenou povinnost správce – PROCESPARTNER a.s. zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – PROCESPARTNER a.s. v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – PROCESPARTNER a.s., třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klientprávo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem – PROCESPARTNER a.s., může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách správce – PROCESPARTNER a.s. www.procespartner.cz a Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)